Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 28-04-2020 przez przedsiębiorcę Lubinet Anna Dobosz określa zasady związane z
dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://szybadokominka-sklep.pl/
Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:
I. Ogólne warunki sprzedaży
Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i
realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i
rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.
II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego
koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie
powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.
III. Polityka prywatności i plików Cookies
Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane na
urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia
potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu.
Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w
Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod
numerem 512157273 w godzinach 07-18 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@naprawa-kominkow.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24
godzin.
Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce
Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommercefair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu
Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki
Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego
interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE
Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą Lubinet Anna Dobosz i posługujący się numerem
Regon: 362685010 oraz numerem NIP: 6772279904, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
Siedziba Sprzedawcy : Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw;
Adres korespondencyjny Sprzedawcy : Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw;
Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej
zawarcia ze Sprzedawcą;
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 1.
Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.szybadokominka-sklep.pl, za
pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą
elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;
Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny
przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym
równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;
Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;
Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w
zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach
sprzedaży.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę
sprzedaży.
2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi
zawierać następujące dane:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki
e) Numer Identyfikacji Podatkowej
4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7.
Ochrona danych osobowych.
5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych
wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.
Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do
Zamówienia.
6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze
w godzinach 07-18.
7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem
poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego
własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić
Sprzedawcy cenę Zamówienia.
9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po
wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to
określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 2.
10. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i
terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w
rozdziale 4. Warunki dostawy.
11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez
wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5.
Reklamacje.
12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania
przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku
odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną
cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy
obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek
VAT.
3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) za pobraniem
b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
c) przelew bankowy
d) szybki e-przelew bankowy
4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze
względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za
pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

4. WARUNKI DOSTAWY
1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące
przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany
te rzeczy odebrać.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak
nie później niż w ciągu 6 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego
uzgodnienia w tym zakresie.
3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych
rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 3.
4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
a) dostawa na adres odbiorcy
b) odbiór osobisty u sprzedawcy
6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze
względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w
zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

5. REKLAMACJE
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia).
2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub
skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna
zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres
e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane
kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis
wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej
otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to
obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny
Sprzedawcy przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 4.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój
charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez
Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 5.
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego
czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest
Sprzedawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do
złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze
względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej
7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez
Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na
przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp
do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 6.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo:
a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w
tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub
błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są
niekompletne lub uległy zmianie;
d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba,
której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie
ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu
nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w
związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę,
której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także
zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym
zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą,
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z
ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie
Administratora;
i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane
dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres Administratora;
– drogą e-mailową.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w
szczególności:
– z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii
danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
– jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w
określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na
określony adres email, itp.);
– jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach
takiego przedłużenia.

Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 7.
8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 8.
1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,
Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym
to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail
Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje
o:
a) głównych cechach świadczenia;
b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność
gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument
może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
f) sposobie i terminie zapłaty;
g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę
procedurze rozpatrywania reklamacji;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór
formularza odstąpienia od umowy;
i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze
względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których
konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz
sposobie zapoznania się z nim;
n) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
o) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i
programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
3. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego
treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play;
4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z
pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się
pod następującymi adresami:
a) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
5. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy
powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich,
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 9.
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie
Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
KONIEC OGÓLNYCH
WARUNKÓW SPRZEDAŻY
REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr
144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Lubinet Anna Dobosz ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) ochronę danych osobowych;
f) ochronę praw własności intelektualnej;
g) odpowiedzialność stron.
§ 2
Definicje
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Lubinet Anna Dobosz i posługujący się numerem Regon: 362685010
oraz numerem NIP: 6772279904, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, z siedzibą Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw i adresem korespondencyjnym Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu
udostępnionego przez Usługodawcę;
c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://www.szybadokominka-sklep.pl stanowiących
zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone
wzajemnymi relacjami;
d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz
danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w
szczególności są to następujące Usługi:
a) usługi informacyjne,
b) usługi komunikacyjne,
c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 10.
2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach
serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem
lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość
umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz
formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w
Serwisie.
§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w
standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i
obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących
wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi
wymaga podania określonych danych osobowych.
4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.
§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez
rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na
zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę
serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o
których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia
korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny
świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku
osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze
złożoną reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 11.
§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w
zakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
a) w celu realizacji usługi,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe
upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku
prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę
usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratora danych.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej
7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na
potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji
handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie
z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie
Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach
prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym
terminie ich usunięcia;
b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących
osoby zgłaszającej żądanie;
c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące
przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już
niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych
osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z
przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą
umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie
pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –
jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego
podmiotu;
g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w
każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia
takiego sprzeciwu;
h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 12.
sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją
wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
tej zgody;
j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres Administratora;
– drogą e-mailową.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
– z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do
usunięcia danych, itd.);
– jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie
internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
– jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego
terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
10. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych
osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca
usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i
system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na
nieusuwanie tych oznaczeń.
§ 8
Ochrona praw własności intelektualnej
1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie,
wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane,
o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość
zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
POLITYKA PRYWATNOŚCI I
PLIKÓW COOKIES
1. Definicje:
a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Lubinet Anna Dobosz i posługujący się numerem Regon: 362685010
oraz numerem NIP: 6772279904, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, z siedzibą Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw i adresem korespondencyjnym Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 13.
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.szybadokominka-sklep.pl,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje
poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.
3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji
zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika.
4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
osobowych ani informacji poufnych.
5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób
wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta
swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i
optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje
przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi
Serwis.
Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży
Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która
udzieliła sklepowi (https://www.szybadokominka-sklep.pl) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w
internecie.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest
zabronione.
Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z
wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 14.
Miejscowość, data
Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres konsumenta:
Adresat: Lubinet Anna Dobosz
Siepraw, ul. Urocza 18, 32-447 Siepraw
e-mail: kontakt@naprawakominkow.pl
telefon: 512157273
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy:
Data odbioru:
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 15.

What are you looking for?
Wpisz słowo, które chcesz wyszukać i naciśnij "enter"